na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Katalog informacij javnega značaja (izdaja 04)

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je direktorica Doma starejših občanov Črnomelj dne 05.01.2015 sprejela

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ


1. Osnovni podatki o katalogu:

- naziv:
Dom starejših občanov Črnomelj
Ulica 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj
tel: 07 30 56 260
fax: 07 30 56 282
e-pošta: crnomelj@ssz-slo.si

- odgovorna oseba:
direktorica :Valerija Lekić Poljšak, univ.dipl.org.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, ki so dostopne v zavodu

- podatki o zavodu:

Dom starejših občanov Črnomelj je javni socialnovarstveni zavod, ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije in posluje od leta 1988. Zavod je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

1. kot osnovno dejavnost

- N 85.121 splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost
- N 85.122 specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost
- N 85.130 zobozdravstveno dejavnost
- N 85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
- zdravstvena nega
- fizioterapija
- delovna terapija
- drugo
- N 85.311 dejavnost domov za starejše
- N 85. 32 socialno varstvo brez nastanitve (dnevno varstvo)
- N 85.329 druge socialne dejavnosti
- pomoč posamezniku in družini na domu
- socialni servis
- naloge priprave okolja, družine in posameznikov na starost

 


2. kot gospodarsko dejavnost

- A 01.120 pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semenk in sadik
- G 52.110 trgovino na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- H 55. 30 dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
- H 55. 40 točenje pijač in napitkov
- H 55.510 dejavnost menz
- H 55.520 pripravo in dostavo hrane (catering)
- K 71. 40 izposojanje izdelkov široke porabe
- K 73. 20 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
- K 74. 83 tajniška dela in prevajanje
- K 74. 84 druge raznovrstne poslovne dejavnosti
- O 93.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- O 93.021 dejavnost frizerskih salonov
- O 93.022 dejavnost kozmetičnih salonov
- O 93.023 dejavnost pedikerskih salonov

Dom starejših občanov Črnomelj sestavljajo naslednje strokovne službe:

  1.  služba zdravstvene nege in oskrbe
  2.  služba prehrane
  3.  splošno kadrovska služba in
  4.  skupne službe


3. Oseba, pristojna za posredovanje informacij:

Na podlagi 45. člena Zakona o medijih je Svet Doma starejših občanov Črnomelj sprejel Pravilnik o odnosih z javnostjo in informiranju, ki določa , da lahko v imenu zavoda in o zavodu posreduje podatke:

- Valerija Lekić Poljšak,
tel: 07 30 56 262
tel: 07 30 56 260
e-pošta: crnomelj@ssz-slo.si in valerija.poljsak@ssz-slo.si


Informacije, ki se nanašajo na dejavnost doma, lahko posredujejo naslednji delavci doma:

  • Alenka Vipavec Mahmutović, namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe (področje zdravstvene nege in oskrbe)
  • Mira Vlašič, dipl. soc.delavka (sprejemi, odpusti, premestitve)
  • Simon Bahor, pomočnik direktorice za finance in investicije
  • Olga Plut, dietna kuharica(področje prehrane)
  • Ksenija Pezdirc, vodja splošno kadrovske službe (splošni podatki o dejavnosti).

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

  •  Tatjana Špehar, strokovna sodelavka (javna naročila:

tel: 07 30 56 260 ali 051 675 036

e-pošta: tatjana.spehar@ssz-slo.si

 

Podatki o dejavnosti doma so prosilcem dostopni tudi v obliki zgibank.

 
4.Organigram Doma starejših občanov Črnomelj

  (v priponki na koncu teksta)


5. Osnova za delo

Dom starejših občanov Črnomelj izvaja določbe vseh trenutno veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na področje dela javnega zavoda in so objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Za učinkovito izvajanje aktov javni zavod izvaja tudi določbe internih predpisov in navodil.


6.Strateški dokumenti:

- Plan dela (na letnem nivoju)
- Srednjeročni program dela/razvoja Doma starejših občanov do leta 2023
 


7. Uradni postopki, ki jih vodi zavod

- odločanje o namestitvi
- odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod
- odločanje o odpustu iz zavoda

 

 


 

Oddaj komentar

Ime:
Komentar: