na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Datum: 22.5.2020

Dom starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju: upravljavec) v skladu z 52. in 72. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE o ustanovitvi stavbne pravice

 

1. Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel

Dom starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj, matična številka: 5274508000, ID za DDV: SI54512336

 

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

Predmet neposredne pogodbe je ustanovitev stavbne pravice, v sklopu izgraditve novega stanovanjskega objekta TGH na sosednji parceli DSO Črnomelj, in sicer za izgradnjo parkirnih mest uporabnikov novega objekta in izgradnjo parkirnih mest za uporabo upravljavca ter ureditev skupne intervencijske poti in intervencijske površine, ki bo potekala med objektoma TGH in DSO Črnomelj, z namenom skupne uporabe, v obsegu kot je predvideno in izhaja iz prometno ureditvene situacije, ki jo je izdelal MARKUS Marko Stopar s.p., Prečna ulica 7, 8340 Črnomelj. Stavbna pravica se ustanavlja na delu nepremičnin z ID znakom parcele 1535 917/10 in ID znakom parcele 1535 917/11 ter na celotnem delu nepremičnin z ID znakom parcele 1535 917/8 in ID znakom parcele 1535 918/5.

Ustanovitev stavbne pravice bo investitorju izgradnje novega objekta podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upravljavec po končani izvedbi del in pridobitvi uporabnega dovoljenja pridobi v uporabo urejena parkirna mesta, poglavitno pa se izboljša varnostni vidik ob naravnih nesrečah, saj se pridobi nova intervencijska pot po celotni južni strani objekta in nova površina za intervencijska vozila, ki bo namenjena uporabi DSO Črnomelj.

Vse zgoraj navedene nepremičnine so v lasti Republike Slovenije, Dom starejših občanov pa je s sklepom Vlade Republike Slovenije določen za njihovega dokončnega upravljalca.

Stavbna pravica nastane z dnem vpisa v zemljiško knjigo in se ustanavlja za čas 99 let.

 

3. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

Rok za prejem ponudbe ni določen saj druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe ali izjave o interesu za predmetni pravni posel, saj gre v tem primeru za neločljiv gradbeni poseg med investitorjem, ki gradi nov objekt in DSO Črnomelj, kot uporabnikom novih skupnih objektov (parkirna mesta in intervencijska pot z intervencijsko površino).

Za izgradnjo intervencijske poti in intervencijske površine upravljavec na svojih nepremičninah nima zagotovljenega zadostnega prostora za samostojno izgradnjo, posledično je edina opcija da del te poti poteka po nepremičnini sosednjega investitorja, del pa po lastnih nepremičninah, za katere se ustanavlja stavbna pravica.

 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba

Druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe za predmetni pravni posel kot opisano v prejšnji točki.

 

5. Pogajanja

Pogajanj z drugimi zainteresiranimi strankami ne bo.

 

6. Način in rok plačila nadomestila

Skladno s 70. členom ZSPDSLS-1 je obremenjevanje nepremičnega premoženja države s stvarnimi pravicami odplačno, zato bo Dom starejših občanov Črnomelj imetniku stavbne pravice na podlagi pridobljene cenitve s strani pooblaščenega ocenjevalca zaračunal ustrezno nadomestilo. Cenitev mora biti pridobljena pred podpisom neposredne pogodbe in je osnova za višino zaračunanega nadomestila. Za ustanovitev stavbne pravice bo pridobitelj stavbne pravice plačal enkratno nadomestilo in sicer za naslednje površine:

-    del nepremičnine z ID znakom parcele 1535 917/10 v izmeri cca. 200 m2,

-    del nepremičnine z ID znakom parcele 1535 917/11 v izmeri cca. 160 m2,

-    nepremičnino z ID znakom parcele 1535 917/8 v izmeri 136 m2,

-    nepremičnino z ID znakom parcele 1535 918/5 v izmeri 57 m2,

-    skupaj površine 553 m2.

Plačilo enkratnega nadomestila za stavbno pravico in pripadajočega davka na dodano vrednost, kar skupaj predstavlja celotno nadomestilo, je bistvena sestavina pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Če pridobitelj stavbne pravice ne bo poravnal celotnega nadomestila v roku 8 dni po izstavitvi računa, se šteje, da je pogodba razvezana.

Overjeno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice z zemljiškoknjižnim dovolilom za vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo bo DSO Črnomelj izročil po prejemu plačila celotnega nadomestila.

 

7. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

Predkupne/prednostne pravice ni.

 

8. Podrobnejše informacije

Podrobnejše informacije o predmetnih nepremičninah so na voljo na DSO Črnomelj, telefonska številka 07 30 56 264, kontaktna oseba je pomočnik direktorice za področje financ in investicij, Simon Bahor.

 

9. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

Stavbna pravica se ustanovi pod pogoji veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Neposredna pogodba za ustanovitev stavbne pravice bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na oglasni deski in spletni strani Doma starejših občanov Črnomelj.

Vse notarske stroške in stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi imetnik stavbne pravice.

Ta objava ne zavezuje upravljalca k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Upravljavec lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

 

 

 Valerija Lekić Poljšak, direktorica Doma starejših občanov Črnomelj

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Datum: 14.07.2018

 

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

V DOMU STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ

 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjen starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne za delo in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

Ker je delovanje in poslovanje v današnjem času neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov, je ena izmed naših zavez tudi spoštovanje zasebnosti naših stanovalcev, obiskovalcev, zaposlenih, sodelavcev in drugih posameznikov ter varstvo njihovih osebnih podatkov, pri čemer se zavezujemo, da bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

 

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI

V Domu starejših občanov Črnomelj z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Razumemo zasebnost, varnost in zaupnost osebnih podatkov in jo spoštujemo.

 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Domu starejših občanov Črnomelj je Tatjana Špehar, dostopna po telefonu na številki 051 675 036 in po elektronski pošti na naslovu tatjana.spehar@ssz-slo.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Dom starejših občanov Črnomelj obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja (6/I člen točka c Splošne uredbe) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od doma terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so FURS, različne inšpekcije, ipd.) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ,…) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) Dom starejših občanov Črnomelj osebne podatke stanovalcev oziroma njihovih družinskih članov obdeluje v okviru in za namen izvajanja sklenjenih dogovorih o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitev institucionalnega varstva  (6/1 člen točka b Splošne uredbe). Na podlagi pogodbe o zaposlitvi Dom starejših občanov Črnomelj obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in osebne podatke drugih sodelavcev, ki so posamezniki (dijaki, študentje,  pogodbeni sodelavci), v obsegu kot ga določa Zakon o urejanju trgu dela[1] oz. Zakon o delovnih razmerjih[2].

c) Dom starejših občanov Črnomelj obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka f Splošne uredbe), in sicer za namen zmanjševanja tveganj vdorov na našo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema)  in za analitične in statistične namene.

d) Dom starejših občanov Črnomelj zaproša svoje stanovalce, obiskovalce doma, zaposlene in druge posameznike za podajo privolitve (6/I člen točka a Splošne uredbe) v obdelavo njihovih osebnih podatkov za zagotavljanje splošne stabilnosti delovanja doma ter varnosti stanovalcev in zaposlenih , v kot tudi v drugih primerih, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih ali pogodbenih pravnih temeljih niso opredeljeni. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

 

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg Doma starejših občanov Črnomelj osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi njegovi obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, poleg njih pa osebne podatke doma obdelujejo tudi zunanji uporabniki, in sicer ZPIZ, ZZZS ter drugi državni organi na podlagi zakona.

Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države.

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Dom starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj ali na e-naslov: crnomelj@ssz-slo.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Dom starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj ali na e-naslov: crnomelj@ssz-slo.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Dom starejših občanov Črnomelj bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe dogovora oziroma pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Dom starejših občanov Črnomelj podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Kadar bi obdelava osebnih podatkov temeljila na privolitvi, ta preneha v razumnem roku, ki je potreben za izbris oziroma anonimizacijo po prejemu preklica.

 

 

            Valerija Lekić Poljšak, direktorica

 

 

 

 

[1] Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17).

[2] Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).