na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

ZDRAVSTVENA NEGA

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti domovi izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo za svoje oskrbovance.

Zdravstvena nega je celostna obravnava stanovalca .Pomaga mu, da uresniči svoj psihični, fizični in socialni potencial v okolju v katerem živi.

Zdravstvena nega omogoča sistematično, logično spoznavanje in ugotavljanje ter reševanja problemov v okviru kompetenc zdravstvenih delavcev ob upoštevanju naslednjih načel zdravstvene nege:

  • usmerjenost k stanovalcu
  • upoštevanje stanovalca
  • celovita oskrba

Dom deluje po sodobnih metodah z upoštevanjem novih spoznanj s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege, ki temelji na vzpodbujanju in ohranjanju čim večje samostojnosti stanovalcev, ter krepitvi zdravja.

Zdravstveno nego izvajamo skladno z merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege in sicer v domovih lahko zagotavljamo štiri tipe zdravstvene nege.