na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

PREDSTAVITEV DOMA Z OCENO ZADOVOLJSTVA

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne za delo in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

Dejavnost doma je usmerjena na odjemalce, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivost do njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Značilnost našega delovanja imenujemo »k odjemalcu usmerjen sistem«.

Dom starejših občanov Črnomelj je bil zgrajen na pobudo občanov občine Črnomelj. Z delom je pričel 1.3.1988, ko so bili sprejeti prvi stanovalci.

Ime zavoda je: Dom starejših občanov Črnomelj. Sedeže zavoda: Ul.21. oktobra 19/c Črnomelj. Dom je splošni socialno varstveni zavod in posluje po določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Ustanovila ga je Skupnost socialnega skrbstva občine Črnomelj. Dne 6.5.1993 je Vlada Republika Slovenija s sklepom o preoblikovanju v javno socialno varstveni zavod postala ustanovitelj oziroma lastnik zavoda.

Dom je pravna oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Naše temeljno vodilo je, da vsi člani kolektiva in zunanji sodelavci ter partnerji dosledno izpolnjujemo sprejete naloge in s tem prispevamo k naši skupni uspešnosti, ob največjih koristih, ki jih bodo od tega imeli odjemalci.

Dom je javni zavod. Zastopa in predstavlja ga poslovodni organ (direktor zavoda).

Kapaciteta doma je bila ob otvoritvi 187 postelj, zaradi velikega povpraševanja in stalnih potreb po tej obliki varstva pa dom danes razpolaga z 195 posteljami. Bivanje v domu bo po letu 2023 samo v enoposteljnih  in dvoposteljnih sobah, kar je usmeritev ustanovitelja, ki želi zagotoviti stanovalcem višji bivalni standard.

Dom opravlja osnovno dejavnost, ki obsega:

• institucionalno varstvo starejših oseb
• zdravstveno nego in rehabilitacijo
• drugo osnovno zdravstveno in specialistično konziliarno dejavnost, skladno
  z naravo dejavnosti doma in z mrežo javne zdravstvene službe
• pomoč posamezniku in družini na domu
• socialni servis.

Dodatna dejavnost zajema:

• sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi in posamezniki za izvajanje
  določenih oblik pomoči starejšim ljudem zunaj doma, izvajanje prehrane in
  zdravstvene nege, ter drugih pomoči na domu
• prodaja izdelkov, ki so jih v okviru delovne terapije naredili stanovalci in
  delavci doma
• opravljanje gostinskih storitev

Delovanje in poslovanje doma poteka na način, ki  temelji na uvedbi sistema vodenja kakovosti, skladno s standardom ISO 9001:2008. S tem je zagotovljeno vodenja kakovosti po evropskih normah, ki omogočajo  dosego želenih rezultatov, ki bodo odjemalcem zagotavljali najvišjo stopnjo kvalitete storitev, ustanovitelju potrditev pravilnosti odločitve o ustanovitvi Doma starejših občanov Črnomelj, zaposlenim ustrezne pogoje za osebnostno rast in razvoj, poslovnim partnerjem stabilen in korekten poslovni odnos, ustanovitelju in lokalnemu okolju pa kvalitetnega nosilca organizirane skrbi za starejše.

Na opisani način bo  dom z svojim delom in razvojem omogočal stabilno in varno prihodnost.

Valerija Lekić Poljšak, direktorica
 

OCENA ZADOVOLJSTVA

Ugotavljanje zadovoljstva temelji na posebnih vprašalnikih, ki so prirejeni za potrebe sistema vodenja kakovosti po modelu E-Qalin, ki je evropski model vodenja kakovosti za domove za starejše.

Vprašalnik izpolnjujejo stanovalci, njihovi svojci in zaposleni. Na osnovi njihovih ocen je izdelana statistična analiza, ki prikaže stopnjo zaznavanja oz. doseganje pomembnosti, ki so jo sami določili (standard).

Stopnja doseganja pomembnosti posameznega področja je prikazana v odstotkih (%).

Iz priloženega prikaza je razvidno sledeče:

1. stanovalci - letna stopnja doseganja nivoja pomembnosti:
 

 • - 2007     91,32 %
 • - 2008     90,60 %
 • - 2010    103,23 %
 • - 2011     95,80 %
 • - 2012     99,32 %
 • 2013     88,44 %
 • - 2014     98,46 %
 • - 2015     90,18 %
 •  -2016     95,02 %
 •  -2017     93,61 %
 •  -2018     91,04  %
 •  -2019     91,63  %
 •  -2020     102    %
 •  -2021     86,82 %
 •  -2022      95,12 %

 

 Iz prikaza izhaja, da je bila leta 2007 91 odstotno doseganje standarda, leta 2008 91, leta 2010 3 odstotno preseganje standarda in 2011 leta 96 odstotno doseganje standarda. Leta 2012 pa je bilo zadovoljstvo najvišje in predstavlja 99 odstotno doseganja standarda, ki so ga postavili uporabniki. Iz navedenega sledi, da stanovalci v povprečju zaznavajo dejavnost doma, ki je v preko 99 odstotkih skladna s tem, kar ocenjujejo, da je za njih pomembno. Iz podatkov izhaja, da je bilo v  obdobju 2007 - 2012 zadovoljstvo uporabnikov vedno višje od 90 %, leta 2013 pa je bilo nižje za 1,6 %, kar je še vedno sprejemljivo. V letu 2014 beležimo 10%-no rast stopnje zadovoljstva glede na leto 2013. V letu 2015 je beležen rahel upad stopnje zadovoljstva, vendar leto 2016 že izkazuje porast za skoraj 5%. Rahel upad stopnje zadovoljstva je zaznan v letu 2017, vendar je še vedno na zavidljivih 93,61%. Leto 2018 izkazuje rahel upad za okoli 2%. Leto 2019 ostaja na nivoju preteklega leta, dočim je veliko presenečenje leto 2020, ko je dom od marca meseca deloval pod vplivom razglašene epidemije in izvajanje ukrepov ni bilo prav nič prijazno do stanovalcev. Odraz skoraj dveletnih ukrepov so se pokazali pri analizi zadovoljstva za leto 2021, ki je, kljub še vedno visoki stopnji, najnižje od kar spremljamo zadovoljstvo. Življenje in delo se je po dveh letih končno začelo vračati v stanje, kot je bilo pred epidemijo, kar se je v letu 2022 poznalo tudi na visokem odstotku zadovoljstva stanovalcev.  


2. svojci - letna stopnja doseganja pomembnosti:
 

 • - 2007     92,20 %
 • - 2009     90,35 %
 • 2010     89,53 %
 • 2011     89,67 %
 • 2012     92,35 %
 • 2013     95,05 % 
 • - 2014     95,87 %
 • - 2015     95,77 %
 •  -2016     96,52 %
 •  -2017     97,76 %
 •  -2018     97,2   %
 •  -2019     98,26  %
 •  -2020     99,91  %
 •  -2021     98,54 %
 • - 2022     97,33

 Svojci so ocenili, da je bil leta 2007 dosežen standard v 92 odstotkih, leta 2009 v 90, leta 2010 v 89 odstotkih, leta 2011 v 89 odstotkih in leta 2012 v 92 odstotkih.  Iz navedenega je razvidno, da je bilo povprečno 90 odstotkov svojcev zadovoljnih s stanjem na posameznih področjih. Leta 2014 je bila dosežena najvišja stopnja zadovoljstva in je znašala 95,87 %. Iz podatkov izhaja, da svojci zaznavajo da je povprečno 96 odstotkov dejavnosti doma skladna s tem, kar je za njih pomembno. Od leta 2015 do 2017 beležimo trend naraščanja zadovoljstva svojcev. Tako je leto 2017 pokazalo najvišjo stopnjo zadovoljstva, od kar se izvaja sistematično spremljanje. Stanje se v letu 2018 ni bistveno spremenilo.Od tega leta beležimo rahel porast, tudi leto 2020 je pravo presenečenje, saj je leto zaznamovala epidemija. Rezultati so nam dali vedeti, da nas svojci podpirajo in verjamejo v izvajanje naših ukrepov, čeprav niso bili vedno prijazni do njih in naših stanovalcev. Svoje podpiranje so z odgovori potrdili tudi v letu 2021. Podatki za leto 2022 ne kažejo bistvenega odstopanja glede na preteklo leto.

 

3. zaposleni - letna stopnja doseganja pomembnosti:
 

 • - 2007     81,00 %
 • - 2008     81,52 %
 • - 2009     89,73 %
 • - 2010     80,00 %
 • - 2011     82,10 %
 • - 2012     83,85 %
 • 2013     78,94 %
 • - 2014     83,26 %
 • - 2015     75,30 % 
 •  - 2016    79,82 %
 •  - 2017    82,93 %
 •  - 2018    81,16  %
 •  -2019     80,32  %
 •  -2020     85,63  %
 •  -2021     77,78 %
 • - 2022     87,92 %


 Zaposleni so, glede na pomembnost (standard), ki so jo določili ocenili, da je bilo leta 2007 81 odstotno doseganje standarda, leta 2008 82, leta 2009 90, leta 2010 80 odstotno, 2011 leta 82 odstotno in leta 2012 84 odstotno doseganje standarda. Doseganje standarda pomeni doseganje zadovoljstva. Leta 2012 je zadovoljstvo zaposlenih znašalo 83,85 %  Iz prikaza izhaja, da zaposleni zaznavajo da je povprečno 84 odstotkov dejavnosti doma skladna s tem, kar ocenjujejo, da je za njih pomembno. Leta 2013 je bil odstotek zadovoljstva najnižji, kar je posledica slabšanja ekonomskega stanja zaposlenih, ki se zaradi varčevalnih ukrepov vlade slabša. Zadovoljstvo zaposlenih se je v letu 2014 zopet zvišalo na nivo iz preteklih let, v letu 2015 pa se je glede na preteklo leto le-to znižalo za 8%. Stopnja zadovoljstva od leta 2015 narašča, saj v letu 2017 le-ta znaša 82,93 %. V letih 2018 in 2019 je zadovoljstvo nekoliko upadlo, je pa rezultat za leto 2020 presenetil, saj so zaposleni delo opravljali pod vplivom epidemije in je zato stopnja zadovoljstva nad pričakovanji. Stopnja zadovoljstva zaposlenih v letu 2021 je nekoliko nižja, kar je tudi razumljivo, saj je dom skozi celo leto 2021 izvajal ukrepe za preprečevanje širjenja okužb in je bil pri tem uspešen, vendar na račun nekoliko nižje stopnje zadovoljstva zaposlenih. V letu 2022 beležino kar 10% rast zadovoljstva glede na preteklo leto, kar pripisujemo spremembam v vrednotenju delovnih mest za delavce, ki delajo neposredno z uporabniki, izvedbi strokovne ekskurzije in Team buildinga, kar se je v preteklosti izkazalo kot pomemben dejavnisk pri zadovoljstvu zaposlenih.