na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

PREDSTAVITEV DOMA Z OCENO ZADOVOLJSTVA

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne za delo in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

Dejavnost doma je usmerjena na odjemalce, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivost do njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Značilnost našega delovanja imenujemo »k odjemalcu usmerjen sistem«.

Dom starejših občanov Črnomelj je bil zgrajen na pobudo občanov občine Črnomelj. Z delom je pričel 1.3.1988, ko so bili sprejeti prvi stanovalci.

Ime zavoda je: Dom starejših občanov Črnomelj. Sedeže zavoda: Ul.21. oktobra 19/c Črnomelj. Dom je splošni socialno varstveni zavod in posluje po določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Ustanovila ga je Skupnost socialnega skrbstva občine Črnomelj. Dne 6.5.1993 je Vlada Republika Slovenija s sklepom o preoblikovanju v javno socialno varstveni zavod postala ustanovitelj oziroma lastnik zavoda.

Dom je pravna oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Naše temeljno vodilo je, da vsi člani kolektiva in zunanji sodelavci ter partnerji dosledno izpolnjujemo sprejete naloge in s tem prispevamo k naši skupni uspešnosti, ob največjih koristih, ki jih bodo od tega imeli odjemalci.

Dom je javni zavod. Zastopa in predstavlja ga poslovodni organ (direktor zavoda).

Kapaciteta doma je bila ob otvoritvi 187 postelj, zaradi velikega povpraševanja in stalnih potreb po tej obliki varstva pa dom danes razpolaga z 195 posteljami. Bivanje v domu bo po letu 2023 samo v enoposteljnih  in dvoposteljnih sobah, kar je usmeritev ustanovitelja, ki želi zagotoviti stanovalcem višji bivalni standard.

Dom opravlja osnovno dejavnost, ki obsega:

• institucionalno varstvo starejših oseb
• zdravstveno nego in rehabilitacijo
• drugo osnovno zdravstveno in specialistično konziliarno dejavnost, skladno
  z naravo dejavnosti doma in z mrežo javne zdravstvene službe
• pomoč posamezniku in družini na domu
• socialni servis.

Dodatna dejavnost zajema:

• sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi in posamezniki za izvajanje
  določenih oblik pomoči starejšim ljudem zunaj doma, izvajanje prehrane in
  zdravstvene nege, ter drugih pomoči na domu
• prodaja izdelkov, ki so jih v okviru delovne terapije naredili stanovalci in
  delavci doma
• opravljanje gostinskih storitev

Delovanje in poslovanje doma poteka na način, ki  temelji na uvedbi sistema vodenja kakovosti, skladno s standardom ISO 9001:2008. S tem je zagotovljeno vodenja kakovosti po evropskih normah, ki omogočajo  dosego želenih rezultatov, ki bodo odjemalcem zagotavljali najvišjo stopnjo kvalitete storitev, ustanovitelju potrditev pravilnosti odločitve o ustanovitvi Doma starejših občanov Črnomelj, zaposlenim ustrezne pogoje za osebnostno rast in razvoj, poslovnim partnerjem stabilen in korekten poslovni odnos, ustanovitelju in lokalnemu okolju pa kvalitetnega nosilca organizirane skrbi za starejše.

Na opisani način bo  dom z svojim delom in razvojem omogočal stabilno in varno prihodnost.

Valerija Lekić Poljšak, direktorica
 

Oddaj komentar

Ime:
Komentar: